Nieuws

Subsidieregeling Teambeurs Primair Onderwijs

24 juli 2019

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten ten behoeve van school- en teamontwikkeling. Er is subsidie beschikbaar voor collegegeld, studie- en reiskosten van leraren en voor het delen/inzetten van kennis op de school voor het op gang brengen van een veranderproces.

Een ontwikkelingsvraagstuk van de school en/of bevoegd gezag is het vertrekpunt voor het volgen van een masteropleiding. Leraren volgen met subsidie een masteropleiding in teamverband waardoor zij samen kunnen reflecteren en ook na de opleiding een kritische vriend hebben binnen de school of het schoolbestuur. Gedurende een jaar na de opleiding krijgen de leraren vanuit de Teambeurs tijd om aan het ontwikkelvraagstuk te werken. Ook andere leraren in het schoolteam, die geen master volgen, kunnen met deze subsidie meer betrokken worden in het leerproces en de schoolontwikkeling.

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs dient uit minimaal onderstaande componenten te bestaan:

  1. het gezamenlijk volgen van eenzelfde masteropleiding door een lerarenteam, bestaande uit minimaal twee leraren;
  2. het bieden van studieverlof voor het volgen van de masteropleiding;
  3. het inbedden van de nieuw opgedane kennis door leraren voor de ontwikkeling van de eigen school.

De aanvraagperiode loopt van 16 juli tot en met 15 oktober 2019. Buiten deze periode worden aanvragen afgewezen.