Asiel, migratie en integratiefonds

De subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 vormt de nationale uitwerking van de Europese migratie- en veiligheidsfondsen, bestaande uit het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en het Fonds voor interne veiligheid (ISF).

Doel van de regeling

Met deze subsidieregeling is er subsidie beschikbaar voor projecten die zich richten op het anticiperen op ontwikkelingen die invloed hebben op de kwaliteit van het asielstelsel, het verkorten van de tijd die nodig is om een asielprocedure af te wikkelen en het verkorten van de lengte van de opvangperiode. Ook biedt het AMIF subsidie voor projecten die gericht zijn op integratie en subsidie voor projecten die zich richten op zelfstandige terugkeer van personen die niet voldoen aan de toelatingseisen uit de vreemdelingenwet of personen die ervoor kiezen zelfstandig terug te keren.

De doelgroep bestaat uit:

 • Asielzoekers die nog geen definitieve beslissing hebben gekregen op hun asielaanvraag
 • Vreemdelingen met een verblijfsvergunning

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie wordt aangevraagd door:

 • Nationale, regionale of lokale overheidsorganisaties
 • Onderwijs- en onderzoeksinstellingen
 • Opleidingsorganisaties
 • Sociale partners
 • Internationale gouvernementele- en niet-gouvernementele organisaties
 • Niet-gouvernementele organisaties
 • Privaatrechtelijke ondernemingen
 • Publiekrechtelijke ondernemingen

Acties

Het AMIF biedt subsidie voor de volgende drie acties:

Actie A: Asiel en Opvang
Projecten die zich richten op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het opvang- en asielstelsel

Actie B: Integratie
Projecten die tot doel hebben de participatie van onderdanen uit een niet-westers derde land en hun naaste verwanten te bevorderen in de samenleving

Actie C: Terugkeer
Projecten die tot doel hebben de terugkeer te bevorderen van vreemdelingen die geen recht op verblijf in Nederland hebben of van vreemdelingen die nog in afwachting zijn van een beslissing op hun verzoek tot verblijf of van vreemdelingen met een tijdelijk verblijfsrecht

Beschikbaar budget

De AMIF programmaperiode loopt van 2014 tot en met 2020. In de programmaperiode 2014-2020 bestaat het AMIF Fonds uit Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). Er is € 88.200.000 beschikbaar voor de programmaperiode 2014-2020. Dit is als volgt onderverdeeld:

 • Asiel € 32,6 miljoen
 • Integratie € 19,4 miljoen
 • Terugkeer € 36,2 miljoen

De periode waarin de projecten subsidiabel zijn eindigt op 31 december 2023.

De subsidie per project bedraagt maximaal 75% van de projectkosten tenzij anders staat vermeld in de betreffende bijlagen in de regeling.

Aanvragen

Uw project moet minimaal aan de onderstaande eisen voldoen:

 • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
 • Uw project richt zich op de doelgroepen uit de regeling.
 • Uw project duurt maximaal 36 maanden.
 • Kostensoorten die voor subsidie in aanmerking komen zijn kosten van arbeid, specifieke uitgaven in verband met de doelgroep, reis- en verblijfkosten buitenland, materieel, onroerend goed en overige externe kosten.
 • De totale projectbegroting dient minimaal € 400.000 te bedragen voor de acties A en C. Voor actie B dient de totale projectbegroting minimaal € 200.000 te bedragen.

Uitvoering en controle

Het Agentschap SZW voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet.

Regelgeving

De actuele regelgeving vindt u hier.