Asiel, Migratie en Integratiefonds

Er is subsidie beschikbaar voor projecten gericht op het asielstelsel, de asielprocedure en de lengte van de opvangperiode van asielzoekers.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is het stimuleren van projecten die gericht zijn op ontwikkelingen die invloed hebben op de kwaliteit van het asielstelsel, het verkorten van de tijd die nodig is om een asielprocedure af te wikkelen en het verkorten van de lengte van de opvangperiode.
Ook worden projecten die gericht zijn op de integratie van asielzoekers en projecten die zich richten op zelfstandige terugkeer van personen die niet voldoen aan de toelatingseisen uit de vreemdelingenwet gesubsidieerd.

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie wordt aangevraagd door:

 • Nationale, regionale of lokale overheidsorganisaties
 • Onderwijs- en onderzoeksinstellingen
 • Opleidingsorganisaties
 • Sociale partners
 • Internationale gouvernementele- en niet-gouvernementele organisaties
 • Niet-gouvernementele organisaties
 • Privaatrechtelijke ondernemingen
 • Publiekrechtelijke ondernemingen

Subsidiebudget

Het totale beschikbare subsidiebudget voor de periode 2014-2020 bedraagt € 88,2 miljoen en is als volgt onderverdeeld:

 • Asiel € 32,6 miljoen
 • Integratie € 19,4 miljoen
 • Terugkeer € 36,2 miljoen

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de projectkosten.

Aanvraagtijdvak

Het aanvraagtijdvak is opengesteld van 4 juni 2018 t/m 31 december 2018.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie AMIF zijn:

 • AMIF biedt subsidie voor drie acties, te weten:
  1. Asiel en opvang
  2. Integratie
  3. Terugkeer
 • De projectbegroting bedraagt minimaal € 400.000 voor actie 1 en 3 en minimaal € 200.000 voor actie 2.
 • De maximale projectduur bedraagt 36 maanden
 • Kostensoorten die voor subsidie in aanmerking komen zijn: arbeidskosten, specifieke uitgaven in verband met de doelgroep, reis- en verblijfkosten, materieel, onroerend goed en overige externe kosten

De meerwaarde van Aavas

 • Aavas draagt zorg voor afstemmingsoverleg met alle participerende partijen
 • Aavas werkt uw project uit in een subsidieaanvraag die voldoet aan alle voorwaarden
 • Aavas kan voor u de gehele administratie van het subsidietraject verzorgen (van aanvraag tot eindbeschikking)
 • Aavas draagt zorg voor een juiste subsidieverantwoording en begeleidt voor u de eindcontrole van de subsidieverstrekker

Uitvoering en controle

De Dienst Uitvoering van Beleid SZW voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet. De actuele subsidieregeling vindt u hier.

Interesse?

Heeft u interesse in deze subsidieregeling, neem dan contact met ons op voor meer informatie.