Duurzame inzetbaarheid

In de ESF periode 2014-2020 wordt onder meer subsidie beschikbaar gesteld aan projecten die gericht zijn op Duurzame inzetbaarheid. Het doel van de regeling is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie voor Duurzame inzetbaarheid kan worden aangevraagd door bedrijven en instellingen.

Aanvraagtijdvak en beschikbaar budget

Het derde aanvraagtijdvak is geopend van 14 november 2016 tot en met vrijdag 25 november 2016. Het beschikbare budget voor dit tijdvak is € 30 miljoen.
Per aanvraag is de maximale subsidie vastgesteld op € 10.000, waarbij het subsidiebedrag maximaal 50% van de projectkosten bedraagt.

Momenteel wordt op basis van de realisatie van de eerste drie tijdvakken bekeken welk deel van het budget resteert en wanneer een volgend tijdvak zal worden opengesteld.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie Duurzame Inzetbaarheid zijn:

  • Een project duurt maximaal 12 maanden
  • Enkel de directe kosten van de adviseurs (gemaakt binnen de vastgestelde projectperiode) zijn subsidiabel. Bijkomende kosten van de adviseur, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, btw en verletkosten komen niet in aanmerking voor subsidie
  • U dient bij de aanvraag aan te tonen dat u als werkgever tenminste twee werknemers in dienst heeft. Dit kan door het overleggen van recente loonstroken (bedragen mogen onzichtbaar worden gemaakt) of door een overzicht uit de salarisadministratie waaruit blijkt dat er minimaal twee werknemers in dienst zijn.
  • Een project mag hoogstens 12 maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna.
  • Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of eindverslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is geweest.
  • De aanvrager is in beginsel vrij in zijn keuze van adviseur. De deskundigheid van deze adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid moet wel worden aangetoond. In de meeste gevallen gebeurt dit door het aanleveren van drie referenties van verschillende opdrachtgevers. Onder een adviseur wordt verstaan een persoon, niet zijnde een werknemer van de subsidieaanvrager, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als adviseur werkzaam is op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Uitvoering en controle

Het Agentschap SZW voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet.

Regelgeving

De actuele regelgeving vindt u hier.