Erasmus +

Erasmus+ is het EU programma op het gebied van onderwijs, jeugd en sport. Met verschillende thema’s ondersteunt het subsidieprogramma projecten gericht op onderwijs, strategische partnerschappen in Europa en beleidsondersteuning.

Doel van de regeling

Het Erasmus+ subsidieprogramma wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Dat draagt bij aan de duurzame sociale en economische ontwikkeling en aan een grotere concurrentiekracht van Europa. Het subsidieprogramma richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector.

Erasmus+ biedt subsidie aan zowel individuen als organisaties:

Individuen

Erasmus+ biedt jongeren, studenten, docenten en professionals de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen.

Organisaties

Erasmus+ ondersteunt organisaties die internationale samenwerkingen aangaan in projecten die gericht zijn op innovatie, het gezamenlijk leren en op het delen van ervaringen en succesvolle praktijken. Het programma helpt dus óók om door internationale samenwerking de kwaliteit van onderwijs en training te verbeteren.

Subsidiabele projecten en activiteiten

Erasmus+ biedt subsidiemogelijkheden voor verschillende projecten en activiteiten. Deze projecten moeten binnen bepaalde thema’s (key actions) vallen, de key action’s binnen Erasmus+ zijn:

 • KA1: Individuele leermobiliteit voor kennisvergroting
 • KA2: Strategische partnerschappen
 • KA3: Beleidsondersteuning

Key Action 1: Individuele leermobiliteit voor kennisvergroting

Mobiliteit en uitwisseling van studenten, docenten, jongerenwerkers en jongeren, die hiermee nieuwe kennis, ervaringen en vaardigheden kunnen opdoen. De bedoeling is dat mensen de kans krijgen om met een beurs in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen, les te geven, vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen.

 • doel: kennisvergroting
 • activiteiten: onderwijsopdracht, lesopdracht, trainingsopdracht, cursussen, trainingsevent, meeloopdag, etc.
 • projectduur: 1-2 jaar

Key Action 2: Strategische partnerschappen

Het initiëren van nieuwe vormen van samenwerking, bijvoorbeeld binnen strategische partnerschappen. Het gaat hier om innovatie, nieuwe methoden, onderzoek en de uitwisseling van ervaringen. Dit onderdeel biedt mogelijkheden voor langdurige samenwerkingen in het onderwijs, de jeugdsector, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Ook de samenwerking tussen deze verschillende sectoren behoort tot de mogelijkheden.

 • doel: Innovatie en uitwisseling van good practices
 • activiteiten: projectmanagement & implementatie, transnationale projectmeetings, leer-, les- en trainingsactiviteiten, etc.
 • projectduur: 1-3 jaar

Key Action 3: Beleidsondersteuning

Hiermee ondersteunt de Europese Unie overheden bij het verbeteren van het beleid in onderwijs en de jeugdsector, en het uitwisselen van praktijkervaringen.

Voorbeeldprojecten

 • KA1: Medewerkers van Huis voor Taal volgen training in Cyprus en studiebezoek in Finland zodat zij kunnen zorgen voor een verbetering van socio-economische situatie van kwetsbare doelgroepen in Nederland.
 • KA2: Partnerorganisaties voor maatschappelijke integratie van migranten definiëren samen verschillende rollen en competenties voor vrijwilligers in hun organisaties. Dit leidt tot betere kwaliteiten en cost-effectiveness van voorbereiding en training. Uiteindelijk zijn zij beter in staat om migranten te ondersteunen bij maatschappelijke integratie.
 • KA2: Partnerschap van scholen uit Europese landen. Elke school kiest problematische kwesties uit hun lokale gemeenschap of uit hun schoolomgeving. Deze informatie wordt gedeeld en vergeleken met de scholen uit andere landen. Het stelt in staat om te vergelijken hoe rechten van kinderen in verschillende Europese delen worden gerespecteerd en het werkt in de bestrijding van stereotypes en vooroordelen.

De meerwaarde van Aavas

 • Projecten in het kader van Erasmus+ moeten voldoen aan complexe regelgeving. Aavas stelt samen met u de subsidieaanvraag op, waarbij wij ons richten op de verplichtingen vanuit de regelgeving en u de inhoudelijke input aanlevert.
 • Aavas kan zorgdragen voor het projectmanagement en vormt de schakel tussen de uitvoerders, de deelnemende internationale partners en de subsidieverstrekker
 • Aavas draagt zorg voor afstemmingsoverleg met alle betrokken partners
 • Aavas weet waar de (strenge) projectadministratie aan moet voldoen en heeft tools beschikbaar voor het eenvoudig en efficiënt uitvoeren van de projectadministratie
 • Aavas draagt zorg voor een juiste subsidieverantwoording en begeleidt voor u de eindcontrole van de subsidieverstrekker

Uitvoering en controle

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet. De actuele subsidieregeling vindt u hier.

Interesse?

Heeft u interesse in deze subsidieregeling, neem dan contact met ons op voor meer informatie.