Europees Sociaal Fonds

Gemeenten, pro/vso scholen en arbeidsmarktregio’s kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op (re)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doel van de regeling

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die de aanvrager maakt voor de begeleiding, opleiding en training van de deelnemers. De subsidie kan worden ingezet voor de volgende doelgroepen:

 • Leerlingen van het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs
 • Jongeren t/m 27 jaar
 • 50-plussers met een uitkering
 • Personen die langer dan 6 maanden een uitkering hebben
 • Niet-uitkeringsontvangers
 • Arbeidsbelemmerden
 • Vluchtelingen (statushouders)

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan worden aangevraagd door de 35 arbeidsmarktregio’s en scholen voor Praktijkonderwijs(PRO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De subsidieaanvraag moet altijd via de centrumgemeente van de betreffende arbeidsmarktregio worden ingediend.

Subsidiebudget

Het totale beschikbare budget voor de programmaperiode 2014-2020 is € 420 miljoen. Het budget wordt toegekend in verschillende aanvraagtijdvakken.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per arbeidsmarktregio is vooraf een vastgesteld budget bepaald, deze budgetten vindt u hier.

Aanvraagtijdvak

Momenteel is deze subsidieregeling gesloten voor het indienen van aanvragen. De meest recente aanvraagtijdvakken waren:

Gemeenten

Het aanvraagtijdvak 2017 was geopend van 16 mei 2016 t/m 31 januari 2017. Het beschikbare budget voor dit aanvraagtijdvak bedraagt € 116 miljoen.

PRO/VSO scholen

Het aanvraagtijdvak voor het schooljaar 2017-2018 was geopend van 15 mei 2017 t/m 15 september 2017. Het beschikbare budget voor dit aanvraagtijdvak bedraagt € 25 miljoen.

De meerwaarde van Aavas

 • Aavas kan voor u de gehele administratie van het subsidietraject verzorgen (van aanvraag tot eindbeschikking)
 • Aavas draagt zorg voor afstemmingsoverleg met de centrumgemeente en overige participerende partijen
 • Het begeleiden bij de uitvoering van de vereenvoudigde caseload systematiek (VCV-methode), waardoor u aanzienlijk minder administratie hoeft bij te houden
 • Aavas vertaalt de lesroosters van scholen naar een ESF proof addendum, waarbij wij het optimale rendement halen uit de subsidiabele activiteiten
 • Het begeleiden van de (eind)controle door het Agentschap SZW
 • Aavas begeleidt meer dan 130 scholen en diverse gemeenten uit de 35 arbeidsmarktregio’s. We hebben dus meer dan genoeg ervaring en expertise met de doelgroepen en met de verschillende aspecten van het Europees Sociaal Fonds.
 • Alle door Aavas verzorgde subsidieprojecten uit de afgeronde aanvraagtijdvakken hebben een realisatie van meer dan 100% van het subsidiebedrag.

Uitvoering en controle

De Dienst Uitvoering van Beleid SZW voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet. De actuele subsidieregeling vindt u hier.

Interesse?

Heeft u interesse in deze subsidieregeling, neem dan contact met ons op voor meer informatie.