Leraren Ontwikkel Fonds (LOF)

Ambitieuze leerkrachten die werkzaam zijn op een school in het primair of voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen om mogelijkheden te krijgen om het onderwijs te vernieuwen en te verbeteren binnen de school. De subsidie bedraagt maximaal € 75.000.

Doel van de regeling

De subsidie LOF is bedoeld als impuls om leerkrachten die werkzaam zijn in het primair of voortgezet onderwijs mogelijkheden te geven om het onderwijs te vernieuwen en te verbeteren. Het stelt leerkrachten in staat een eigen creatief en ambitieus initiatief voor beter onderwijs te ontwikkelen en te delen met een netwerk van gelijkgestemde collega’s.

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

Een leerkracht die werkzaam is op een school kan een aanvraag doen. Men doet dit namens de school waarvoor men werkzaam is. Voorwaarden hierbij zijn dat de leerkracht minimaal 8 uur per week werkzaam is in het primaire proces (lees: voor de klas staat) en voldoet aan de eisen van bekwaamheid tot lesgeven.

Subsidiebudget

Na goedkeuring krijgt een deelnemer een jaar lang ondersteuning met een financiële bijdrage van minimaal € 4.000 en maximaal € 75.000.

Aanvraagtijdvak

Het schooljaar 2018-2019 heeft drie tijdvakken hebben waarbinnen aanvragen ingediend kunnen worden:

 • 13 augustus 2018 t/m 17 september 2018
 • 18 september 2018 t/m 22 januari 2019
 • 23 januari 2019 t/m 16 april 2019

Aandachtspunten bij het aanvragen van de subsidie zijn:

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld
 • Projecten die zijn goedgekeurd maar niet toegelaten worden omdat het budget is overschreden, worden de volgende ronde als eerste meegenomen
 • 6 weken na afloop van het aanvraagtijdvak volgt de jurybeoordeling
 • Er is een jury die de aanvragen beoordeelt en goed- of afkeurt

Voorwaarden

Het LOF geeft subsidie en begeleiding aan initiatieven van, voor en door leraren die bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs, professionalisering van leraren en het versterken van de beroepsgroep leraren. De activiteiten die in aanmerking komen voor de subsidie LOF zijn:

 • Vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
 • Versterken van de professionalisering van leraren
 • Versterken van de beroepsgroep

Naast financiële ondersteuning ontvangt een deelnemer ook ondersteuning in de vorm van:

 • LOF Labs: verplichte leerbijeenkomsten waar deelnemers samenkomen en van elkaar leren
 • Facultatieve regionale LerarenLabs waarin men deelnemers en coaches ontmoet
 • Coaching in klein groepjes door een ervaren coachteam
 • Podium om het initiatief met groter publiek te delen (bijv. Lerarencongres)
 • Netwerk van gelijkgestemde collega’s

Subsidiabele kosten

In principe zijn alle op de activiteiten terug te voeren kosten subsidiabel. Kanttekening hierbij: max. 10% mag worden besteed aan de inhuur van derden, max. 20% en ten hoogste €7.500 mag worden besteed aan materialen.

De meerwaarde van Aavas

 • Aavas heeft al meerdere leerkrachten begeleid bij het schrijven van een succesvolle aanvraag en weet exact waar op gelet wordt tijdens de beoordeling door de jury
 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen, Aavas zorgt ervoor dat uw subsidieaanvraag aan alle voorwaarden voldoet
 • Aavas draagt zorg voor de juiste subsidieverantwoording en begeleidt voor u de eindcontrole van de subsidieverstrekker
 • De vergoeding van Aavas bedraagt maximaal 10% van de subsidieopbrengst op basis van no-cure / no-pay

Uitvoering en controle

Het Leraren Ontwikkel Fonds voert de regeling namens het Ministerie OCW uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet. De actuele subsidieregeling vindt u hier.

Interesse?

Heeft u interesse in deze subsidieregeling, neem dan contact met ons op voor meer informatie.