Regionaal Investerings Fonds MBO

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investerings Fonds MBO stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Doel van de regeling

Het doel van deze regeling is om de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. De RIF subsidie wordt beschikbaar gesteld aan samenwerkingsverbanden die bestaan uit publieke en private partijen. De subsidieaanvraag heeft betrekking op:

A) Publiek-private samenwerking, waarvoor niet eerder subsidie is aangevraagd
De aanvraag dient betrekking te hebben op één van onderstaande thema’s:

 • De professionalisering van docenten
 • Het ontwikkelen van onderzoekende vaardigheden
 • Het stimuleren van leven lang ontwikkelen
 • Het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt van jongeren in een entreeopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs

B) Verbreding / verdieping / uitbreiden van een bestaande publiek-private samenwerking
De aanvraag dient in ieder geval betrekking te hebben op de thema’s:

 • De professionalisering van docenten
 • Het ontwikkelen van onderzoekende vaardigheden

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie wordt door de MBO onderwijsinstelling ten behoeve van de activiteiten van het samenwerkingsverband aangevraagd. In een samenwerkingsverband werken ten minste één onderwijsinstelling en ten minste één arbeidsorganisatie samen. Het samenwerkingsverband kan verder bestaan uit:

 • MBO-onderwijsinstellingen
 • Scholen voor PRO/VSO, VMBO, HBO
 • Het bedrijfsleven
 • O&O fonds(en)
 • Regionale overheden
 • Overige partijen die bijdragen aan verbetering afstemming beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

Subsidiebudget

Het beschikbare subsidiebudget voor deze regeling bedraagt € 100 miljoen voor de kalenderjaren 2019 tot en met 2022. Dit bedrag wordt in verschillende aanvraagtijdvakken verleend. De subsidie bedraagt maximaal 33% van de projectkosten, waarbij de subsidie minimaal € 250.000 en maximaal € 2.000.000 bedraagt.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • De subsidie wordt verstrekt voor een periode van 4 of 5 jaar.
 • Aanvragen dienen aan te sluiten bij regionale kwaliteitsafspraken van de betrokken mbo-instelling(en).
 • De subsidieaanvraag bestaat uit een visiedocument, een plan van aanpak, een meerjarenbegroting en een samenwerkingsovereenkomst.

Uitvoering en controle

De Dienst Uitvoering Subsidies voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet. De actuele subsidieregeling vindt u hier.

De Aavas RIF-App

Een samenwerkingsverband bestaat uit veel uitvoerende organisaties, mbo instellingen, overige scholen, o&o fondsen en het bedrijfsleven voor de inbreng van de benodigde cofinanciering. Om met al deze partijen aan de strikte administratieve verantwoording te voldoen is geen eenvoudige opgave. Om deze reden heeft Aavas de innovatieve RIF-App ontwikkeld, waarmee de gemaakte loonkosten van alle deelnemende organisaties en de cofinanciering eenvoudig (digitaal) kunnen worden verantwoord. De voordelen van de RIF-App zijn:

 • Alle medewerkers registreren de uren in de RIF-App
 • Module voor digitale verantwoording van cofinanciering bedrijfsleven
 • Leidinggevenden accorderen maandelijks de registratie van de uren digitaal
 • Geen papieren rompslomp! Eenvoudig in gebruik
 • Geautomatiseerde herinneringsmails bij naderende deadlines of achterstallige verantwoording
 • Realtime inzage in de projectvoortgang
 • Logboek ten behoeve van controles door subsidieverstrekker en accountant
 • Beschikbaar als webversie en mobiele App voor de smartphone of tablet
 • Dataopslag is veilig en op een Nederlandse server conform de AVG richtlijnen

Modulaire dienstverlening

Onze dienstverlening voor RIF projecten is volledig modulair ingericht. Indien u wilt nemen wij het gehele administratieve proces voor onze rekening. Indien u veel zelf wilt uitvoeren en alleen gebruik wilt maken van de RIF-App kan dat natuurlijk ook! Onze dienstverlening bestaat uit de volgende modules:

Module RIF-App

 • U maakt voor een vast bedrag per medewerker gebruik van de innovatieve RIF-App.
 • Aavas richt voor u de RIF-App in naar de analogie van uw subsidieaanvraag. Alle activiteiten uit het plan worden met een budget overgenomen in de App.
 • Alle projectmedewerkers worden toegevoegd en krijgen een eigen account om uren en kosten te registreren.
 • Indien medewerkers met een vast lesrooster werken kunnen de uren al vooraf worden in geprogrammeerd, waarna de medewerker zelf alleen nog achteraf hoeft te accorderen.
 • De ingebrachte cofinanciering wordt per periode ingevoerd in de RIF-App, vervolgens kan deze digitaal door het betreffende bedrijf worden geautoriseerd.
 • Aavas verzorgt voor uw medewerkers een presentatie over het gebruik van de STO-App. Hierover is ook een uitgebreide handleiding beschikbaar.

Overige ondersteuning

 • Monitoren en controle op de gevoerde administratie
 • Helpdesk, critical-friend en begeleiding
 • Voortgangsrapportages per uitvoerder/activiteit met risicoanalyse
 • Opstellen verantwoordingsrapportages voor de subsidieverstrekker
 • Opstellen einddeclaratie voor de subsidieverstrekker