Regionaal Investerings Fonds MBO

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investerings Fonds MBO stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Doel van de regeling

De subsidie is bedoelt om de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt te verbeteren. De Subsidieregeling kent twee richtingen:

 1. Duurzame publiek-private samenwerking
 2. Doelmatiger organiseren van het aanbod opleidingen

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie wordt door de MBO onderwijsinstelling ten behoeve van de activiteiten van het Samenwerkingsverband aangevraagd. In een samenwerkingsverband werken ten minste één onderwijsinstelling en ten minste één arbeidsorganisatie samen. Het samenwerkingsverband kan verder bestaan uit:

 • MBO-onderwijsinstellingen
 • Scholen voor PRO/VSO, VMBO, HBO
 • Het bedrijfsleven
 • O&O fonds(en)
 • Regionale overheden
 • Overige partijen die bijdragen aan verbetering afstemming beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

Subsidiebudget

Het beschikbare subsidiebudget voor deze regeling bedraagt € 125 miljoen. Dit bedrag wordt in verschillende aanvraagtijdvakken verleend.
De subsidie bedraagt maximaal 33% van de projectkosten, waarbij de subsidie minimaal € 200.000 en maximaal € 2.000.000 bedraagt.

Aanvraagtijdvak

Momenteel is deze subsidieregeling gesloten voor het indienen van aanvragen. De lijst met toegekende projecten kunt u hier vinden.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie Regionaal Investerings Fonds zijn:

 • De subsidie wordt verstrekt voor een periode van 4 jaar
 • Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor aantoonbaar nieuwe activiteiten.
 • De subsidieaanvraag bestaat uit een visiedocument, een plan van aanpak, een meerjarenbegroting en een samenwerkingsovereenkomst.

De meerwaarde van Aavas

 • Aavas werkt uw project uit in een subsidieaanvraag die voldoet aan alle voorwaarden
 • Aavas kan zorgdragen voor het projectmanagement en vormt de schakel tussen de uitvoerders, de centrumgemeente en de subsidieverstrekker
 • Aavas draagt zorg voor een juiste subsidieverantwoording en begeleidt voor u de eindcontrole van de subsidieverstrekker

Uitvoering en controle

De Dienst Uitvoering Subsidies voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet. De actuele subsidieregeling vindt u hier.

Interesse?

Heeft u interesse in deze subsidieregeling, neem dan contact met ons op voor meer informatie.