Regionaal Investerings Fonds MBO

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investerings Fonds MBO stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Doel van de regeling

Het doel van deze regeling is het beschikbaar stellen van geld ten behoeve van samenwerkingsverbanden die bestaan uit publieke en private partijen en die ten doel hebben de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. De subsidieaanvraag heeft betrekking op:

 • Een publiek-private samenwerking waarvoor niet eerder subsidie is aangevraagd. De aanvraag dient betrekking te hebben op één van onderstaande thema’s:
  1. De professionalisering van docenten;
  2. Het ontwikkelen van onderzoekende vaardigheden;
  3. Het stimuleren van leven lang ontwikkelen;
  4. Het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt van jongeren in een entreeopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Het door verbreding en verdieping aanzienlijk uitbreiden van een bestaande publiek-private samenwerking. De aanvraag dient in ieder geval betrekking te hebben op de thema’s:
  1. De professionalisering van docenten;
  2. Het ontwikkelen van onderzoekende vaardigheden.

Door wie kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie wordt door de MBO onderwijsinstelling ten behoeve van de activiteiten van het Samenwerkingsverband aangevraagd. In een samenwerkingsverband werken ten minste één onderwijsinstelling en ten minste één arbeidsorganisatie samen. Het samenwerkingsverband kan verder bestaan uit:

 • MBO-onderwijsinstellingen
 • Scholen voor PRO/VSO, VMBO, HBO
 • Het bedrijfsleven
 • O&O fonds(en)
 • Regionale overheden
 • Overige partijen die bijdragen aan verbetering afstemming beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

Subsidiebudget

Het beschikbare subsidiebudget voor deze regeling bedraagt € 100 miljoen voor de kalenderjaren 2019 tot en met 2022. Dit bedrag wordt in verschillende aanvraagtijdvakken verleend. De subsidie bedraagt maximaal 33% van de projectkosten, waarbij de subsidie minimaal € 250.000 en maximaal € 2.000.000 bedraagt.

Aanvraagtijdvak

Het aanvraagtijdvak is geopend van 1 juni 2019 t/m 30 juni 2019.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie Regionaal Investerings Fonds zijn:

 • De subsidie wordt verstrekt voor een periode van 4 of 5 jaar.
 • Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor aantoonbaar nieuwe activiteiten van publiek-private samenwerkingen. Hierbij wordt extra inzet gevraagd op thema’s die nog onvoldoende aan bod zijn gekomen bij al lopende projecten. Het gaat hier om de entreeopleidingen, professionalisering van docenten, praktijkgericht onderzoek en leven lang leren.
 • Daarnaast kunnen ook de bestaande samenwerkingen worden verbreed en verdiept (de zogeheten opschaling). Hierdoor worden meer opleidingen en studenten bereikt.
 • Aanvragen dienen aan te sluiten bij regionale kwaliteitsafspraken van de betrokken mbo-instelling(en).
 • De subsidieaanvraag bestaat uit een visiedocument, een plan van aanpak, een meerjarenbegroting en een samenwerkingsovereenkomst.

De meerwaarde van Aavas

 • Aavas werkt uw project uit in een subsidieaanvraag die voldoet aan alle voorwaarden.
 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen, Aavas zorgt ervoor dat uw subsidieaanvraag aan alle voorwaarden voldoet.
 • Aavas kan zorgdragen voor het projectmanagement en vormt de schakel tussen de uitvoerders, de accountant en de subsidieverstrekker.
 • Aavas draagt zorg voor een juiste subsidieverantwoording en begeleidt voor u de eindcontrole van de subsidieverstrekker.

Uitvoering en controle

De Dienst Uitvoering Subsidies voert de regeling uit en controleert of de aanvrager aan alle eisen voldoet. De actuele subsidieregeling vindt u hier.

Interesse?

Heeft u interesse in deze subsidieregeling, neem dan contact met ons op voor meer informatie.