SLIM - Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB

Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen kunnen ondernemingen subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het Leven Lang Ontwikkelen van de medewerkers in hun organisatie.

Doel van de regeling

In het MKB ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de onderneming. Leven lang ontwikkelen is in het MKB dan ook minder sterk ontwikkeld dan bij grotere bedrijven. Het doel van de regeling is om werkgevers in het MKB te stimuleren om meer in te zetten op een leven lang ontwikkelen in hun organisatie. Door middel van subsidie wordt een bijdrage geleverd aan initiatieven in het MKB gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Voor de periode 2020 t/m 2024 is jaarlijks 48 miljoen subsidie beschikbaar.

Naast subsidie voor initiatieven gericht op leven lang ontwikkelen van werknemers is er subsidie beschikbaar voor het aanbieden van een praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding derde leerweg (geen BOL of BBL) bij een erkend leerbedrijf.

Door wie kan subsidie worden aangevraagd?

De subsidie is voor onderstaande doelgroepen beschikbaar:

Subsidieverlening aan het MKB: Individuele werkgevers in het MKB kunnen een beroep op de regeling doen wanneer zij een initiatief willen uitvoeren gericht op leven lang ontwikkelen in de eigen onderneming.

 • Aanvragen is mogelijk van 2 maart t/m 31 maart 2020 (1e aanvraagtijdvak) en van 1 september tot en met 30 september (2e aanvraagtijdvak). Per onderneming kan per aanvraagtijdvak maar 1 aanvraag ingediend worden. De aanvraag kan wel meerdere activiteiten bevatten;
 • Het totale subsidiebudget bedraagt € 29,5 miljoen per jaar. Voor het 1e aanvraagtijdvak is € 15 miljoen beschikbaar en voor het 2e tijdvak € 14,5 miljoen;
 • Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, dan wordt de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald door middel van loting;
 • Maximale subsidie bedraagt € 24.999 per aanvraag met uitzondering van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000 aanvragen. Het subsidiepercentage bedraagt 60% (bij ondernemingen kleiner dan 50 werknemers bedraagt dit 80%);
 • De projectperiode bedraagt maximaal 12 maanden.

Subsidieverlening aan samenwerkingsverbanden in het MKB: Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 2 MKB-ondernemingen eventueel aangevuld met een brancheorganisatie, O&O fonds, werkgevers- of werkenemersorganisatie, onderwijsinstelling of overheidsinstelling.

 • Totale subsidiebudget bedraagt € 17,5 miljoen per jaar;
 • Maximale subsidie bedraagt € 500.000 per samenwerkingsverband. Per samenwerkingspartner ligt het maximum op € 200.000 met uitzondering van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000 aanvragen. Het subsidiepercentage bedraagt 60%;
 • Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, dan wordt de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald door middel van loting;
 • Iedere partij van het samenwerkingsverband is minimaal betrokken bij uitvoering van één activiteit;
 • Aanvragen mogelijk van 1 april tot en met 30 juni 2020;
 • De projectperiode bedraagt maximaal 24 maanden.

Subsidieverlening aan grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector

 • Het totale subsidiebudget bedraagt € 1,2 miljoen per jaar;
 • De maximale subsidie bedraagt € 200.000 met uitzondering van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000 aanvragen. Het subsidiepercentage bedraagt 60%;
 • Aanvragen mogelijk van 1 april tot en met 30 juni 2020;
 • De projectperiode bedraagt maximaal 24 maanden.

Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor onderstaande initiatieven:

 • Doorlichting van de onderneming gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming (uitmondend in een opleidings- en ontwikkelplan);
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
 • Het gedurende enige tijd aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg (geen BOL of BBL) bij een erkend leerbedrijf.

Subsidiabele kosten

Slechts direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking. De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 5.000 en de maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt € 2.700. Slechts direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • Externe kosten ter uitvoering van de activiteiten
 • Directe loonkosten intern personeel ten behoeve van de uitvoering
 • Toeslag van 15% ter dekking van de overige kosten

Benodigde stukken aanvraag

De aanvraag gaat ten minste vergezeld van een:

 • Activiteitenplan waarin minimaal opgenomen wordt:
   • Op welke wijze draagt het initiatief bij aan het doel
   • Op welke wijze wordt het initiatief geëvalueerd
   • Waarom de subsidie benodigd is
 • Gespecificeerde begroting
 • Bijlage MKB-verklaring (verklaring om aan te tonen welk type onderneming het betreft)
 • De-minimisverklaring (verklaring om aan te tonen dat geen sprake is van verboden staatssteun)
 • Samenwerkingsovereenkomst in geval van subsidie voor samenwerkingsverbanden

De meerwaarde van Aavas

 • Aavas kan voor u de gehele administratie van het subsidietraject verzorgen (van aanvraag tot eindbeschikking);
 • Aavas werkt uw project uit in een subsidieaanvraag die voldoet aan alle voorwaarden;
 • Aavas kan zorgdragen voor het projectmanagement en vormt de schakel tussen de uitvoerders en de subsidieverstrekker;
 • Aavas weet waar de (strenge) projectadministratie aan moet voldoen en heeft tools beschikbaar voor het eenvoudig en efficiënt uitvoeren van de projectadministratie;
 • Aavas draagt zorg voor afstemmingsoverleg met de subsidieverstrekker en overige participerende partijen;
 • Samenwerking met Rightstyle, een organisatie die projecten gericht op Leren en Ontwikkelen bij MKB-ondernemingen uitvoert.

Folder

Door op de afbeelding te klikken opent u de folder met meer informatie over de subsidieregeling SLIM.